سامانه انتقال فايل دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
سامانه اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
آدرس: خراسان جنوبي، قاين، بلوار سیمانشهر، خیابان شفاء، خیابان پروفسور للهی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
تلفن:2-32562150-056 - دورنگار:32562153-056
Islamic Azad University Qaenat Branch
Tel:+98-56-32562150-2      Fax:+98-56-32562153      E-Mail: qaenat@iau-qaenat.ac.ir